ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

هندسه دهم

کد : 8989

تعداد جلسات : 150جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد مسلکی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/03

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

شیمی دهم

کد : 8990

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر بیژن ابوالقاسمی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/03

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ریاضی پایه

کد : 8991

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس علی جهانگیری شجاعی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/03

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ریاضی پایه

کد : 8992

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس مجید کاظم زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/03

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

زیست دهم کلاسی برتر

کد : 8993

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر مدرس

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/03

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

زیست یازدهم کلاسی برتر

کد : 8994

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر مدرس

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/03

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

عربی هفتم

کد : 8995

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حسینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

عربی هشتم

کد : 8996

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حسینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

عربی نهم

کد : 8997

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حسینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ادبیات هفتم

کد : 8998

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حسن زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ادبیات هشتم

کد : 8999

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حسن زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ادبیات نهم

کد : 9000

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حسن زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ریاضی هفتم

کد : 9001

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس امینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ریاضی هشتم

کد : 9002

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس امینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

ریاضی نهم

کد : 9003

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس امینی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

علوم هفتم

کد : 9004

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد نصیریان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

علوم هشتم

کد : 9005

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد نصیریان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

علوم نهم

کد : 9006

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد نصیریان

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/06

پایان : 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/04/01

فیزیک دهم اصفهان

کد : 45467

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد جعفری

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/28

پایان : 1400/03/01

مهلت ثبت نام : 1400/03/01

شیمی دهم

کد : 338993

تعداد جلسات : 200جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد حاتمی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1399/08/28

پایان : 1400/03/01

مهلت ثبت نام : 1400/03/01

1 2